babulky z charbulky

Vítáme Vás: web, blog, chat, informace, učitelé - soukromé stránky

Klíčové kompetence - tahák pro tupce

2011-03-03 19:29:39 | | 1404x zobrazen | tv007

Klíčové kompetence - tahák pro tupce

Jsem tupec. Nejsem dostatečně kompetentní k výuce tělesné výchovy ani po 40 letech praxe v této oblasti. Nedokážu totiž vyjmenovat a vzpomenout si, na všechny klíčové kompetence, které ve výuce u mládeže rozvíjím. Klíčové kompetence jsou dnes hitem, revolucí, která zásadně proměnila výuku v našich školách. A nyní je tedy jejich znalost rozhodujícím faktorem výuky tělesné výchovy v našich učilištích. Před každou hodinou se třesu obavami, zda je všechny ve výuce, u sportující mládeže, rozvíjím a jestli jsem nějakou klíčovou kompetenci nevynechal. Co kdyby přišli do hodiny kontrolovat jejich rozvoj zástupci nebo jiní odborníci na tuto problematiku a já je nedokázal ani vyjmenovat, natož zapsat do příslušných formulářů. Musel bych se hanbou propadnout. Chudáci naši učni, kteří si je v deseti hodinách výuky, kterou absolvovali během školního roku, museli všechny osvojit, jak dokládají svým vysvědčením. Já tupec, si musím pomoci tahákem, který sebou do hodiny nosím, pro každý případ. Klíčové kompetence se nejlépe osvojují ve sportovních hrách. Proto jsem nejraději, když žáci hrají v hodině volejbal. Při hře si nenásilnou formou osvojují všechny nezbytné klíčové kompetence a já svůj tahák použiji jen v případě, že se se do hodiny dostaví zástupci.

1. Kompetence k učení

* Žák plánuje, organizuje a řídí vlastní pracovní činnost

* Motivuje se a pozitivně hodnotí přínos učení

* Efektivně získává poznatky pomoci různých strategií

* Kriticky přistupuje k různým zdrojům informaci

- Reaguje na hodnoceni druhých a přijímá radu i kritiku

2. Kompetence k řešení problémů

* Rozpozná problém, rozčlení ho na segmenty, navrhne postupné kroky a varianty

* Samostatně řeší problémy, orientuje se v nových situacích

* Uplatňuje základní myšlenkové operace (třídění, analýzu, abstrakci ...) i fantazii, intuici v tvůrčí činnosti

* Ověřuje a kriticky interpretuje získané informace, formuluje podložené závěry

- Je otevřený k poznávání nových postupů, navrhuje varianty, zvažuje jejich přednosti i rizika

3. Kompetence sociální a personální

* Posuzuje reálně své fyzické a duševní schopnosti, odhaduje důsledky svého jednání

* Stanovuje sii cíle a priority s ohledem na své předpoklady, zájmy, podmínky

- Začleňuje do života činností podporující zdraví a zdravý životní styl

* Adaptuje se na měnící se podmínky a tvořivé je ovlivňuje

* V týmu spolupracuje na dosažení společných cílů

- Přispivá k hodnotným mezilidským vztahům založeným na úctě, toleranci, empatii

3. Kompetence komunikativní

* Efektivně a tvořivé využívá dostupné prostředky komunikace

* Využívá nové informační a komunikační technologie

* Rozumi sděiením různého typu, správně interpretuje a věcně argumentuje

* Přiměřeně sebevědomë se prezentuje v mluveném projevu na veřejnosti

* Používá s porozuměním matematická a grafická vyjádření

4. Kompetence občanské

* Stanovuje si krátkodobé i perspektivní cíle vycházející z vlastních i společenských potřeb Zodpovědně plní své povinnosti a úkoly

* Je tolerantní, vstřícný, otevřený, ale i kritický k názorům druhých

* Hájí svá práva i práva jiných Rozvíjí etické a kultumí hodnoty, které nespočívají pouze v materiálním uspokojení lidských potřeb

* Rozhoduje se tak, aby svým jednáním nepoškozoval a neohrožoval sebe i jiné, přírodu, životní prostředí, hodnoty

PN, únor 2011

Klíčové kompetence - Mgr. Petr Kukal, redaktor pedagogického webu www.stolzova.cz

Líbil se vám článek? Zalinkujte jej!

Komentáře:

Komentář Článek byl uzavřen. Přidávát komentáře již nelze.
Powered by NORS 3 v 2.3 © 2005-2024 Daniel Milde aka Dundee
Design by Milde.cz